Website

Driftavbrott

Development

Drift

Mirrors

Drift

Other

Drift

Mätetal

 1. Mirrorbits Percent Uptime
  Läs in...
 2. Gerrit Code Review Percent Uptime
  Läs in...
 3. Stats Percent Uptime
  Läs in...
 4. Download Portal Percent Uptime
  Läs in...
 5. Website Percent Uptime
  Läs in...
 6. Wiki Percent Uptime
  Läs in...
 7. Builds Percent Uptime
  Läs in...

Senaste historik

99,66% drifttid
Avbrott
Website / Stats
Avbrott
Website / Stats
Avbrott
Website / Stats
Avbrott
Website / Stats
Avbrott
Website / Stats
Avbrott
Website / Stats
Avbrott
Website / Stats
Avbrott
Website / Stats
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Website / Stats
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Website / Download Portal
Avbrott
Website / Download Portal
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Development / Gerrit Code Review
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Website / Stats